JAK BEZPIECZNIE TRANSPORTOWAĆ PALIWA?

Paliwa zaliczane są do towarów niebezpiecznych ze względu na łatwopalność i szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Klasyfikowane są także jako ładunki masowe ciekłe i niespożywcze. Do tej grupy zaliczamy m.in. ropę naftową, naftę, benzynę, oleje opałowe, gaz ziemny (LNG) itp. Zakres wymagań dotyczących przewozu paliw zależy przede wszystkim od ilości materiału oraz specyfiki realizowanego transportu, np. drogą morską lub lądową. Niebezpieczny charakter paliw wynika przede wszystkim z tego, że stwarzają one różny stopień zagrożenia dla organizmów żywych, a pary paliw z powietrzem tworzą łatwopalne mieszaniny.

Transport paliw — najważniejsze informacje

Paliwa zaliczane są do ładunków tzw. specjalnej troski. Ich transport jest regulowany przepisami prawnymi i podlega ścisłemu nadzorowi. Każdy przedsiębiorca realizujący usługi z tego zakresu musi przestrzegać obowiązującego prawa i dostosowywać się do wynikających z niego obowiązków. Każdy przewóz paliwa wymaga uprzedniego zgłoszenia. Niezbędne jest przy tym przekazanie takich informacji jak m.in. planowana data rozpoczęcia przewozu, dane podmiotu wysyłającego i odbierającego, dane adresowe miejsca załadunku towaru i jego ilości itp.

Istotna jest też kwestia samego załadunku. Załadunek paliw na środki transportu powinien odbywać się metodą ciśnieniową. Przed załadunkiem niezbędne jest przeprowadzenie inspekcji stanu technicznego środka transportu. Przy napełnianiu zbiornika należy pozostawić wolną przestrzeń ze względu na możliwość rozszerzenia się ładunku pod wpływem zmian temperatury.

Bezpieczny transport morski paliw

Przez morze kierowane są największe partie paliw. Drogą morską odbywa się transport przy użyciu tankowców (np. ropowców), zbiornikowców (w tym jednostki do przewodu produktów ciemnych, np. oleje opałowe, oraz jednostki do przewodu produktów jasnych, tj. benzyna), gazowców i chemikaliowców. Proces załadunku i przeładunku odbywa się w terminalach morskich ładunków płynnych z zastosowaniem systemów ruchomych przewodów, rurociągów i urządzeń pompujących.

transport paliwa

W czasie transportu morskiego konieczne jest stałe kontrolowanie temperatury paliwa lub ropy, a także nadciśnienie gazu ponad cieczą. Sprawdzana jest też szczelność kadłuba.

Transport samochodowy paliw

Do transportu samochodowego wykorzystywane są przede wszystkim różnego rodzaju cysterny, które pod względem konstrukcyjnym, wytrzymałościowym, materiałowym i ciśnieniowym podlegają wymaganiom umowy ADR. Wszystkie paliwa płynne muszą być przewożone zgodnie z ADR. Kierowca odpowiedzialny za transport musi posiadać wszystkie niezbędne pozwolenia przewozowe i inne wymagane prawem zezwolenia.

Do przewozu wykorzystywane są cysterny z ważnymi badaniami, dopuszczone do eksploatacji, wyróżniające się dobrym stanem technicznym, odpowiednio oznakowane i szczelnie zamknięte. Każdy pojazd powinien być też stosownie wyposażony (m.in. dwie gaśnice proszkowe). Jednostki transportowe nie mogą być nadmiernie załadowane. Przy napełnianiu należy sprawdzić szczelność zamknięć. Na zewnętrznej powierzchni cysterny nie mogą znajdować się pozostałości paliw.