TRANSPORT MORSKI: SPECYFIKA I PODZIAŁ ŁADUNKÓW MASOWYCH

Mianem ładunków masowych określamy ładunki jednorodne, które są przewożone w dużych partiach. Możemy je rozróżnić na ładunki suche, płynne i specjalne. Przewożone są najczęściej w transporcie morskim, śródlądowym i kolejowym w dużych ilościach luzem w przewozach całopojazdowych. Wyróżniają się przede wszystkim niską zawartością jednostkową. Do ładunków masowych zaliczamy m.in. węgiel, rudy żelaza, nawozy sztuczne, tarcicę, zboże, piasek, żwir, ziarno itp.

Możemy dokonać podstawowej klasyfikacji ładunków ze względu na ich cechy zewnętrzne, takie jak kształt, forma itp.:

  • ładunki masowe (bulk cargo),
  • ładunki drobnicowe (general cargo),
  • ładunki półmasowe (break-bulk cargo),
  • ładunki mieszane (mixed cargo).

Ładunki masowe w transporcie morskim

W procesie przewozu ładunków masowych bardzo dużą rolę odgrywa transport morski. Do ładunków masowych ciekłych przewożonych drogami morskimi zaliczamy przede wszystkim: ropę naftową, LNG, LPG, paliwa płynne, oleje, chemikalia, soki. Wśród ładunków masowych suchych możemy wyróżnić: nawozy, cement, ziarno, rudy metali, kopaliny, węgiel.

Co więcej, ładunki masowe można podzielić również ze względu na ich postać. W tym przypadku wyróżniamy:

  • ładunki masowe stałe (solid bulk cargo): bezkształtne (ładunki roślinne), sproszkowane (np. cement), ziarniste (np. nawozy sztuczne, ruda metalu), kawałkowe (węgiel), zbryłowane, w sztukach (ceramika budowlana),
  • ładunki masowe ciekłe (liquid bulk cargo), np. ropa naftowa, sok pomarańczowy, gaz skroplony, ciekłe chemikalia,
  • ładunki masowe gazowe (gas cargo), np. sprężony gaz ziemny w stanie lotnym.

Kolejny podział ładunków masowych może być dokonany ze względu na to, czy dane towary są suche, czy też ciekłe. W skład suchych ładunków masowych (dry bulk cargo) wchodzą m.in.: węgiel, rudy metali, nawozy sztuczne, tarcica, cement, kruszywa, zboża, pasze, ryż, ziarno.

Transport morski

Ciekłe ładunki masowe (liquid bulk cargo) dzielą się na niespożywcze i niebezpieczne oraz ciekłe spożywcze i nie stwarzające zagrożenia. Do pierwszego rodzaju, czyli ładunków ciekłych niespożywczych i niebezpiecznych, zaliczamy m.in. ropę naftową, naftę, oleje opałowe, benzynę, LNG (ciekły gaz ziemny), niebezpieczne chemikalia. Do ładunków masowych ciekłych spożywczych i nie stwarzających zagrożenia zaliczamy m.in.: oleje jadalne, soki owocowe, oleje roślinne, mleko.